Jakość

Jakość

Leaf

Normy jakości handlowej dla jabłoni

(łac. Malus domestica Borkh. L)

Aby utrzymać standard produkcji na jak najwyższym poziomie, a tym samym dostarczać klientom owoce wysokiej jakości, w Unii Europejskiej wprowadzone zostały normy i wymagania dotyczące jakości handlowej jabłek. Dzięki tym przepisom z rynku eliminowane są produkty niezgodne z wytycznymi, a tym samym niskiej jakości.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 671 ze zm.) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw jabłka są objęte szczegółowymi normami handlowymi.

Normy te określają wymogi jakościowe po przygotowaniu i zapakowaniu owoców. Przedmiotem normy są jabłka dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje jabłek przeznaczonych do przetwórstwa.

Leaf

Wymagania

 

Jabłka przeznaczone do handlu powinny spełniać następujące warunki jakościowe,
z zastrzeżeniem dopuszczalnych tolerancji:
 • Całe – owoce nie mogą mieć żadnych uszkodzeń mechanicznych i powstałych podczas zbioru.
 • Zdrowe – nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia.
 • Czyste –wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych.
 • Wolne od szkodników.
 • Wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki.
 • Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.
 • Stan produktów musi umożliwiać im: wytrzymanie transportu i przeładunku, dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

 

Klasa premium

W języku branżowym do niedawna stosowało się nazwę ekstra tej klasy. Do niej należą owoce najwyższej jakości. Wyznacznikami są kształt, wielkość i barwa, które powinny być typowe dla danej odmiany. Owoce tej klasy nie mogą mieć uszkodzonej szypułki, a miąższ owoców powinien być całkowicie zdrowy.

Klasa premium oznacza starannie wyselekcjonowane jabłka w określonym przedziale wielkościowym, tak aby zagwarantować jednakową partię zamówionych jabłek.

Klasa I

Jabłka tej klasy również powinny mieć kształt wielkość i barwcharakterystyczną dla danej odmiany. Owoce powinny być dobrej jakości, starannie zaprezentowane. Miąższ owoców bezwzględnie musi być zdrowy, dopuszcza się jednak występowanie pewnych niewielkich wad kształtu, rozwoju, barwy, skórki, pod warunkiem, że nie wpływają one na ogólny wygląd, jakość i prezentację jabłek w opakowaniu.

Jabłka mogą być pozbawione szypułki pod warunkiem, że miejsce oderwania jest czyste, a skórka nieuszkodzona.

Klasa II

Zalicza się do niej owoce, które nie mogły zostać zaliczone do dwóch powyższych klas, jednak spełniają wymagania minimalne. Dopuszcza się wady kształtu, rozwoju, barwy i skórki, o ile owoce zachowują swoje cechy charakterystyczne, co jakości i prezentacji.

Leaf

Zasady prezentacji

W każdym opakowaniu musi być jednorodna partia jabłek. Oznacza to, że owoce muszą być tego samego pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości (jeżeli były sortowane według wielkości) oraz o tym samym stopniu dojrzałości. Zamówienie jabłek klasy premium dotyczy również jednorodnego wybarwienia owoców.

 • Widoczna część zawartości opakowania musi być reprezentatywna dla całej zawartości.
 • Owoce klasy premium muszą być pakowane warstwowo.
 • Jabłka muszą być pakowane w sposób, który zapewni należytą ochronę owoców. Opakowania muszą być wolne od wszelkich substancji obcych. W szczególności, opakowania detaliczne o wadze powyżej 3 kg powinny być wystarczająco sztywne, by zapewnić należytą ochronę produktu.
 • Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala uniknąć jakichkolwiek, zewnętrznych lub wewnętrznych, uszkodzeń produktu. Dopuszcza się użycie materiałów, w szczególności papieru lub pieczątek, ze specyfikacją handlową, pod warunkiem że druk lub etykieta zostały wykonane z nietoksycznego tuszu lub kleju.
 • Nalepki przyklejane na każdym produkcie nie powinny po zdjęciu pozostawiać widocznych śladów kleju ani prowadzić do uszkodzeń skórki.
Leaf

Zasady etykietowania

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje (tak zwaną etykietę), zamieszczone po tej samej stronie, w sposób czytelny i trwały oraz widoczny z zewnątrz:

Identyfikacja

 • Nazwa i adres pakującego lub wysyłającego.

Powyższy zapis można zastąpić dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań jednostkowych, oficjalnie wydanym lub zatwierdzonym oznaczeniem kodowym pakującego lub wysyłającego, umieszczonym w bliskim sąsiedztwie określenia »pakujący lub wysyłający« (lub odpowiednich skrótów) wyłącznie dla produktów paczkowanych, nazwą i adresem sprzedającego z siedzibą we Wspólnocie, umieszczonym w bliskim sąsiedztwie określenia: »zapakowane dla:« lub zapisem równoznacznym. W tym przypadku etykieta zawiera również oznaczenie kodowe pakującego lub wysyłającego. Sprzedawca udostępnia wszelkie informacje dotyczące znaczenia tego kodu uznane przez służby kontrolne za niezbędne.

Pochodzenie produktu

 •  Kraj pochodzenia oraz, nieobowiązkowo, region uprawy lub krajowa, regionalna lub lokalna nazwa miejsca pochodzenia.
 • W przypadku opakowań detalicznych zawierających mieszankę różnych odmian jabłek różnego pochodzenia, wymagane jest umieszczenie oznaczenia każdego kraju pochodzenia przy danych nazwach odmian.

Specyfikacje handlowe

 • klasa
 • wielkość lub, w przypadku owoców pakowanych warstwami, liczba sztuk. Jeżeli identyfikacja odbywa się na podstawie wielkości, powinna ona być wyrażona:
 • dla produktu podlegającego zasadom jednorodności, przez podanie minimalnej i maksymalnej średnicy lub minimalnej i maksymalnej wagi,
 • dla produktu niepodlegającego zasadom jednorodności, przez podanie średnicy lub wagi najmniejszego owocu w opakowaniu z dopiskiem »i większe« lub »+« lub równoważnym określeniem, w stosownych przypadkach, z podaniem średnicy lub wagi największego owocu.

Rodzaj produktu

 • »jabłka«, jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz,
 • w stosownych przypadkach nazwa odmiany lub odmian,
 • w przypadku opakowań detalicznych zawierających mieszankę różnych odmian jabłek, nazwę każdej ze znajdujących się w opakowaniu odmian.
Leaf

Łańcuch dostaw jabłek

Uprawa
Zbiór
Sortowanie
Przechowywanie
Dostawa